NEWS

1) शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी बी.ए भाग -1,2,3 बी.कॉम भाग- 1,2,3 , बीसीए भाग-1 व एम.कॉम.भाग-१ व २ चे प्रवेश सुरू आहेत.